Oferty pracy/współpracy

 

 


Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska specjalista ds. zamówień publicznych


 

Podstawowe obowiązki:

 

 • prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, podpisywanie umów, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • współpraca przy tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych i jego bieżąca aktualizacja,
 • wsparcie pracowników merytorycznych w procesie przygotowania dokumentacji przetargowej (m.in. OPZ, kosztorysy),
 • udział w komisjach przetargowych,
 • wsparcie przy opracowywaniu odwołań, przystąpień oraz przygotowywaniu dokumentacji na posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • przygotowywanie projektów umów i udział w opracowaniu wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z prawnikiem,
 • tworzenie sprawozdań na potrzeby muzeum i  instytucji zewnętrznych.

 

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawnicze lub ekonomiczne),
 • ukończone studia podyplomowe albo kursy z  zakresu zamówień publicznych,
 • udokumentowane doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym:
  • min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych,
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • praktyczna znajomość przepisów o finansach publicznych, Kodeks cywilny,
 • doświadczenie w tworzeniu harmonogramów, sprawozdań, rozliczeń,
 • praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych, w tym programu exel, w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • komunikatywność  i umiejętność współpracy z innymi,
 • oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, myślenie analityczne, umiejętność współpracy z innymi i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury/muzeach będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać na adres.: anna.twardowska@mnwr.art.pl do dnia 20.09.2017. 

W tytule wiadomości proszę podać: "oferta w naborze na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych"Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się do dnia 30.09.2017 r.

 

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."