Pawilon Czterech Kopuł

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę

Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu

www.pawilonczterechkopul.pl

 


 

Projekt  Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego (pokrycie wkładu własnego).

 


 

 

 


 

Aktualne informacje:

www.pawilonczterechkopul.pl

 


 

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowa o dofinansowanie:
Numer POIS.11.01.00-00-067/13-00 z dnia 28.03.2013 r.

wrazz Aneksem numer POIS.11.01.00-00-067/13-01 z dnia 22.12.2014 r.

oraz Aneksem nr POIS.11.01.00-00-067/13-02 z dnia 12.08.2015.

 

Cel projektu:
Projekt Rewaloryzacji i przebudowy budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu zakłada zachowanie i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przywrócenie funkcji wystawienniczych „Pawilonu Czterech Kopuł”. Obiekt ten wraz z kompleksem Hali Stulecie wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz stanowi Pomnik Historii.

 

Opis projektu:
W efekcie adaptacji „Pawilonu Czterech Kopuł” planuje się przede wszystkim stworzenie wystawy stałej prezentującej dzieła sztuki współczesnej, ale działalność nowego obiektu również będzie otwarta na przyjmowanie czasowych wystawy obcych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Cechą charakterystyczną nowopowstałej placówki będzie duży stopień wykorzystania nowatorskich metod prezentacji, poprzez wielorakie formy sztuki, aż do wykorzystania technik multimedialnych oraz narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Istotnym założeniem projektu jest również taki dobór ekspozycji i form przekazu aby zapewnić stosunkowo łatwy odbiór sztuki. Pawilon ma być miejscem, które z ciekawością odwiedzą zarówno miłośnicy sztuki, jak i osoby na co dzień ze sztuką nie obcujące oraz całe rodziny. Projekt ten ma na celu między innymi upowszechnienie sztuki współczesnej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na jej odbiór.

W wyniku realizacji projektu Muzeum Narodowe uzyska w budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” dodatkową powierzchnię całkowitą 9 147,12 m2. W budynku znajdą się m.in.:
- strefa wejściowa z informacją, portiernia, kasy, szatnia,
- hol rozpoczynający ekspozycję - sala przykryta kopułą, mieszcząca informacje o obiekcie i jego historii, wprowadzenie w tematykę wystaw,
- następnie w skrzydłach wschodnim i zachodnim, przewiduje się ciągi sal wystawowych o elastycznym kształtowaniu wielkości wnętrz do ekspozycji czasowej i zmiennej. Część tej przestrzeni stanowić będą boksy ekspozycji interaktywnej.

 

Czworobok ekspozycji wieńczyć będzie zespół wystawowo-projekcyjny usytuowany w strefie sali pod największą kopułą - kopułą północną, z szerokim zastosowaniem środków multimedialnych,
- wewnętrzny dziedziniec przykryty powłoką o elektrycznie regulowanym stopniu przezierności stanowić będzie przestrzeń przeznaczoną - poza ekspozycją muzealną - na różnej formy, takie jak: spektakle i koncerty, projekcje świetlne, performance, etc.

 

Finansowanie projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie:

 

Umowa o dofinansowanie numer POIS.11.01.00-00-067/13-00 z dnia 28.03.2013 r.

wraz Aneksem numer POIS.11.01.00-00-067/13-01 z dnia 22.12.2014 oraz Aneksem nr POIS.11.01.00-00-067/13-02
z dnia 12.08.2015.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 84 291 548,36 PLN w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 52 821 836,79 PLN

Wkład własny beneficjenta: 31 469 711,57 PLN

Terminy realizacji:

  • Rozpoczęcie realizacji Projektu II kwartał 2010 r., rozpoczęcie robót budowlanych II kwartał 2013 r.
  • Zakończenie realizacji Projektu III kwartał 2015 r.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: